Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viamemequeen memequeen
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viamemequeen memequeen

papierochy:

nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz, ale zawsze mogę ci zrobić kawę i bałagan w głowie

Reposted fromdivi divi viamemequeen memequeen
wishtofitin
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vianieobecnosc nieobecnosc
wishtofitin
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy vianieobecnosc nieobecnosc
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica vianieobecnosc nieobecnosc
wishtofitin
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
wishtofitin
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
wishtofitin
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger vianieobecnosc nieobecnosc
wishtofitin
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena vianieobecnosc nieobecnosc
wishtofitin
wishtofitin
Sunset on Frozen Colchuck Lake
wishtofitin
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viadoubleespresso doubleespresso
wishtofitin
9449 6f5a
wishtofitin
0600 b6c0
Reposted fromkrzysk krzysk viadepressiverealism depressiverealism
wishtofitin
wishtofitin
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadepressiverealism depressiverealism
wishtofitin
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
Reposted fromsziiiz sziiiz viamargot margot
wishtofitin

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viamargot margot

November 02 2017

wishtofitin
6411 100a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl